සිංහල தமிழ் English
Medium_lohanratwatte-0b182159bdd120e507cae94b352e86ef

லொகான் ரத்வத்தே

இராஜாங்க அமைச்சர் - Roads Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கண்டி மாவட்டம்

0812202700/ 0812201000

சுருக்கம்

#227

மொத்த தரவரிசை

#84

கட்சி தரவரிசை

12

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
256-5 (2017-11-14) Expunged Statement
Page 96
256-5 (2017-11-14) Expunged Statement
Page 96
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
256-5 (2017-11-14) Expunged Statement
Page 96
250-2 (2017-01-24) Expunged Statement
Page 48
249-16 (2016-12-07) Expunged Statement
Page 51
249-16 (2016-12-07) Point of Order - Other
Page 51
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
249-16 (2016-12-07) Expunged Statement
Page 51

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-06-22
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Anuruddha Ratwatte, Minister
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0812202700/ 0812201000
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.