සිංහල தமிழ் English
Medium_jayarathne-4b420e234ef4682f5a5460827eee88c2

அநுராத ஜயரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கண்டி மாவட்டம்

0711009009/0719185185

சுருக்கம்

#125

மொத்த தரவரிசை

#33

கட்சி தரவரிசை

106

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 41
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
274-2 (2019-09-04) Petitions
Page 6
274-2 (2019-09-04) Petitions
Page 6
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
270-6 (2019-03-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
261-10 (2018-07-05) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1985-12-22
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - D.M. Jayaratne
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: University of Bakingham, LLB
Postgraduate: International Economy (Dip) University of Harward
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0711009009/0719185185
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.