සිංහල தமிழ் English
Socialservices

நலனோம்புகை மற்றும் சமூக சேவை

SUMMARY

230

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

74

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

நலனோம்புகை மற்றும் சமூக சேவை includes below mentioned.

Welfare
நலனோம்புகை
Social-services
சமூக சேவைகள்
Vulnerable-groups
பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.