සිංහල தமிழ் English
Medium_kiriella-416703aba4aae7effaf4ac6b34bd300f

லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கண்டி மாவட்டம்

0812203008/ 0813848600

சுருக்கம்

#24

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

1690

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 12
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 12
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 12
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 24
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 6
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 12
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 11
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 19
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 17
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-02-02
பாலினம்: ஆண்
Profession: Lawyer
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0812203008/ 0813848600
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.