සිංහල தமிழ் English
Medium_amunugama-2e08477b23a61a60e0cfb895df3c796b

திளும் அமுணுகம

இராஜாங்க அமைச்சர் - Transport Services Management

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கண்டி மாவட்டம்

0812213901 / 0813807351 / 0718419447 [email protected]

சுருக்கம்

#201

மொத்த தரவரிசை

#70

கட்சி தரவரிசை

14

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
263-1 (2018-09-04) Petitions
Page 77
261-6 (2018-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
260-2 (2018-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
255-4 (2017-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
249-8 (2016-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
248-3 (2016-11-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
243-4 (2016-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-09-05
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Nephew of Sarath Amunugama
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0812213901 / 0813807351 / 0718419447
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.