සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන් / විශ්ලේෂණ

Medium_logo

almost 10 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (01/08/2014 - 07/08/2014)

http://goo.gl/Y2Ycvx  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  

Medium_logo

almost 10 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (25/07/2014 - 31/07/2014)

http://goo.gl/Y2Ycvx  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  

Medium_9av0yd

almost 10 years ago by manthri.lk - research team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තුවේ වාර්ගික අනන්‍යතාවක් සහිත පක්ෂ අතර සංවාදය - ඔවුනොවුන් මුහුවන්නේද? බෙදීම් තීව්‍ර කරන්නේද?

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ වලින් අඩක්ම (21 න් 12 ක්) නාමකරණය වී ඇත්තේ වාර්ගික අනන්‍යතාවක් සහිත පක්ෂ ලෙසයි:  එමග...

Medium_logo

almost 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (18/07/2014 - 24/07/2014)

http://goo.gl/9tbjCL  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  

Medium_logo

about 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (11/07/2014 - 17/07/2014)

මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  http://goo.gl/3CYCiY

Medium_logo

about 10 years ago by Manthri.lk - Web Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (03/07/2014 - 10/07/2014)

http://goo.gl/cQrfTA  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_pm

about 10 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

අලුත්ගම සිදුවීමමන් පසුව ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුව තුළ මුස්ලිේ මන්ත්‍රීවන්න්ම සහමයෝගය අහිමි වුණා ද?

ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කරන යෝජනාවකදී මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් කැදවීමේ ක්‍රමයට (හැම මන්ත්‍රීවරයෙකුගේම නමින් පෞද්ගලිකව ඡන්දය වාර්තා කරගනිමින්)...

Medium_logo

about 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (27/06/2014 - 03/07/2014)

http://goo.gl/JMbvAV  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

about 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (20/06/2014 - 26/06/2014)

http://goo.gl/y5iuBe  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.