සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන් / විශ්ලේෂණ

Medium_logo

about 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (16/05/2014 - 22/05/2014)

http://goo.gl/fF0Rpb මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

about 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (08/05/2014 - 15/05/2014)

http://goo.gl/nTSu4v  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

about 10 years ago by Manthri.lk - Web Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (01/05/2014 - 08/05/2014)

http://goo.gl/tYnr4n මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

about 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (16/04/2014 - 30/04/2014)

http://goo.gl/YYbv0r මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

about 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (07/04/2014 - 13/04/2014)

http://goo.gl/loJ9xCමෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

over 10 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (17/03/2014 - 22/03/2014)

http://goo.gl/NAccSw මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

over 10 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (10/03/2014 - 16/03/2014)

http://goo.gl/mPKwyT මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_mih2j7

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සීඝ්‍රයෙන් වයස්ගත වීමේ ලකුණු

ශ්‍රී ලංකාව ‘ජනගහනය වයස්ගත වීම’ සමිබන්ධ ගැටලුවට මුහුණ පා සිටින රටකි. ජනගහනය වයස්ගත වීම යනු සමස්ත ජනගහනය තුළ සිටින විශ්‍රරාමික ව...

Medium_logo

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (01/03/2014 - 09/03/2014)

http://goo.gl/szksf9 මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.