සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන් / විශ්ලේෂණ

Medium_phone

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අගෝස්තු මස පැමිණීම

Full list of MPs attendance for the month of August 2020. MP Name Aug 20, 2020 Aug 21, 2020 Aug 27, 2020 Aug 28, 202...

Medium_2

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

ඡන්දයට ඉදිරිපත්වූ හිටපු මන්ත්‍රීවරු 198න්  77කට පාර්ලිමේන්තු වරම් අහිමි වේ  

  Complete list of former MPs who lost their seat by party and district: DISTRICT PARTY MPs lost their seat Ampar...

Medium_phone

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

Which MPs had Over 90% Attendance in Parliament?

Medium_phone

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

Former MPs of the 8th Parliament Who Have Been in Multiple Parliaments

1978 – 2019 there were 8 parliaments in Sri Lanka MPs who were in all 8 parliaments - 5 Lakshman Senewiratne -UPFA John Amarathun...

Medium_phone
Medium_phone
Medium_1

about 5 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තුවේ ලිඛිත ප්‍ර‍ශ්න: විපක්ෂයේ කාර්යය භාරය ඉටු කරන්නේ කවුරුන්ද?

ලිඛිත ප්‍ර‍ශ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණ කුමක් ද?   පාර්ලිමේන්තුව තුළ ලිඛිත ප්‍ර‍ශ්න විමසීමට පහසුකම් ලබ‍ා දීම ආණ්ඩුව වගවී...

Medium_phone

over 5 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

අයවැය පිළිබඳ ඔබ දැනගත යුතු කරුණු 5 ක්

සෑම මුදල් වර්ෂයක් සඳහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ‘අයවැය’ යනුවෙන් හැදින්වේ. මෙය සාමාන්‍ය මුදල් පනතකට ව...

Medium_8

over 5 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

Four years after the 100-day plan – where do the promises stand?

  “Maithrimeter: Tracking progress, 100 days and beyond” is a promise tracker maintained by Verité Research’s pionee...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.