සිංහල தமிழ் English

ப்ளாக் / ஆய்வறிக்கை

Medium_phone

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

Attendance in Parliament - August 2020

  Full list of MPs attendance for the month of August 2020. MP Name Aug 20, 2020 Aug 21, 2020 Aug 27, 2020 Aug...

Medium_phone

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

Which MPs had Over 90% Attendance in Parliament?

Medium_phone

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

Former MPs of the 8th Parliament Who Have Been in Multiple Parliaments

1978 – 2019 there were 8 parliaments in Sri Lanka MPs who were in all 8 parliaments - 5 Lakshman Senewiratne -UPFA John Amarathun...

Medium_phone
Medium_1

over 7 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

மைத்திரிமீற்றர்: 700 நாட்களின் பின்னர் 100 நாள் நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்பான முன்னேற்றத்தினை அளவிடுதல்

  2015 ஜனவரி 09 ஆந் திகதி மைத்திரிபால சிறிசேன இலங்கையின் 06 ஆவது நிறைவேற்று அதிகாரமிக்க ஜனாதிபதியாக சத்தியப் பிரமானம் செய்தார். குறுகிய கால...

Medium_images

about 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான ஒழுக்க நெறிக் கோவை: அனைத்தும் தயாரா?

புதிய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து 10 மாதங்களை அடைந்து விட்டது. இருந்தபோதும் புதிதாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் செயற்பாடுகள் மக்கள் ...

Medium_674002-quality-1392834979-877-640x480

about 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

இலங்ககையில் விஷேட தேவையுடையவர்களின் (அங்கவீனர்களின்) உரிமைகள் போதியளவு பாதுகாக்கப்படுகின்றதா?

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் விஷேட தேவையுடையோரின் உரிமைகள் தொடர்பான தீர்மானம்  (ஊழnஎநவெழைn ழக Pநசளழளெ றiவா னுளையடிடைவைநைள) 2008ம் ஆண்டு மே மாதம் 3ம்...

Medium_pic

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

இலங்கையில் இழுவைப்படகு மீன்பிடி நடவடிக்கைகளைத் தடைசெய்யவேண்டிதற்கான ஐந்து காரணங்கள்

இயந்திர இழுவைப்படகினைக் கொண்டு கடலுக்கடியில் மீன்பிடிப்பது  கடல் பரப்பில் கனமான வலைகளை இழுப்பதன்மூலம் பெருந்தொகை கடல்வாழ் உயிரினங்களை பிடிப்பத...

Medium_1

almost 9 years ago by Manthri.lk - Web Team under ஆய்வறிக்கை

දිස්ත්‍රික් නාම යෝජනා ලැයිස්තුව / District Nomination Lists / மாவட்ட வேட்பாளர் பட்டியல்கள்

     සිංහල  English  தமிழ்  1. Colombo / කොළඹ / கொழும்பு  Click...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.