සිංහල தமிழ் English

ப்ளாக் / ஆய்வறிக்கை

Medium_9av0yd

almost 10 years ago by manthri.lk - research team under ஆய்வறிக்கை

பாராளுமன்றத்தில் உள்ள சிறுபான்மைக் கட்சிகளுக்கிடையே கலந்தாலோசிப்பு - இணைதலா பிரிதலா?

 பாராளுமன்றத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் 21 ன்றில் 11 ஐ ‘சிறுபான்மைக் கட்சிகள்’ என வகைப்படுத்தலாம். அதாவது பாராளுமன்றத்தில் உள்ள கட...

Medium_206ztqq

about 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

கசினோ சலுகைகளை எதிர்ப்பதில் ஸ்ரீலசுக யின் கால்வாசிப்பேரும் ஐமசுமு பங்காளிக் கட்சிகளின் அரைவாசிப்பேரும் எதிர் கட்சியுடன் இணைந்தனர்

ஏப்றில் 24ஆம் திகதி மற்றும் 25ஆம் திகதிகளில் பாராளுமன்றமானது 2008 ஆம் ஆண்டின் 14 இலக்க மூலோபாய அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் சட்டத்தின் கீழ் மூன்று...

Medium_53kbvo

about 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

பா.உ.களின் கட்சித் தாவல்: பாராளுமன்றத்தை அவை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?

இன்னொரு கட்சிக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தாவிச் செல்வதனால்  வாக்காளர்களின் உண்மையான எண்ணத்திற்கு இடையூறு விளைவிக்கப்படும் என்பது இலங்கையில் ...

Medium_2pto0es

about 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

பாராளுமன்றத்தில் புதிய உறுப்பினர்கள்; எதிர் தரப்பில் திறம்பட செயல்படுகின்றனர்

இலங்கையின் தற்போதைய பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும் 225 உறுப்பினர்களுள் சுமார் 88 பேர்வரை (38மூ)  புதுமுகங்களாகும். அதாவதுஇ அவர்கள் பாராளுமன்னத்திற...

Medium_2zxqtlv

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team Team under ஆய்வறிக்கை

பாராளுமன்றத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பு: சராசரியாக ஆண் உறுப்பினர்களை விட 60 %குறைவு

உலகின் முதல் பெண் பிரதம மந்திரி இலங்கையர் ஒருவரே. அது மட்டுமின்றி நிறைவேற்று அதிகாரமுள்ள ஒரு பெண் ஜனாதிபதி, பெண் நீதியரசர் மற்றும் பெண் அட்டனி ஜெனர...

Manthri.lk.270x220

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

தேசியப் பட்டியல் முறைமையால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கம் நிறைவேறுகின்றதா?

   பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும் அங்கத்தவர்களில் 25% தேசியப் பட்டியல் மூலம் நியமணம் பெறுபவர்களே.    சபையில் உள்ள தேசியப் பட்டியல் அங்கத...

Medium_img

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

பொது மனு – பாராளுமன்றத்தின் மறக்கப்பட்ட கருவி

பொது மனு – பாராளுமன்றத்தின் மறக்கப்பட்ட  கருவி -அசோக்க ஒபேசேக்கர பாராளுமன்றத்திற்கு மனு சமர்ப்பிப்பது...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.