සිංහල தமிழ் English
Medium_wijewickrama-4b772f4097ba22c4457a1d9ee445628a

ஸ்ரீயானி விஜேவிக்கிரம

இராஜாங்க அமைச்சர் - அபிவிருத்தி உபாயமுறைகள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

மகாஜன எக்சத் பெரமுன (MEP) Also a member of coalition - UPFA, அம்பாரை மாவட்டம்

0777162133/0632223799/0632222121

சுருக்கம்

#128

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

125

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 31
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 31
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-03-26
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: R.G.A.Wijewickrama/Pradeshiya saba
கல்வி
School: Am/Galapitagala Maha Vidyalaya, Gonagala
School 2: D.S. Senanayaka Vidyalaya, Ampara
Undergraduate: University of Colombo LLB
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b மகாஜன எக்சத் பெரமுன (MEP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0777162133/0632223799/0632222121
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.