සිංහල தமிழ் English
Medium_disanayaka-ec5cf4a70613b69aaf030de378928d72

விமலவீர திசாநாயக்க

இராஜாங்க அமைச்சர் - Wildlife Resources

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அம்பாரை மாவட்டம்

632240248

சுருக்கம்

#105

மொத்த தரவரிசை

#28

கட்சி தரவரிசை

125

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 19
273-8 (2019-08-07) Oral Contribution Page 33
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question Page 14
273-7 (2019-08-06) Written Question Page 13
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question Page 15
272-8 (2019-07-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 87
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
272-3 (2019-06-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 50
272-2 (2019-06-19) Written Question Page 16
272-2 (2019-06-19) Written Question - Supplementary Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-06-30
பாலினம்: ஆண்
Profession: Teacher
கல்வி
School: Madeiyawa Kanishta Vidyalaya, Kegalle
Undergraduate: B.A. University of Colombo
Postgraduate: University of peradeniya Education post gra
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 632240248
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.