සිංහල தமிழ் English
Medium_hakeem-a6a195ca87b460b94bbcc4334d097cb9

ரஊப் ஹக்கீம்

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) Also a member of coalition - UNFGG, கண்டி மாவட்டம்

112375149/0777576370 [email protected]

சுருக்கம்

#32

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

232

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 47
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 27
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 19
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 125
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 14
274-7 (2019-09-19) Question by Private Notice – Response Page 22
274-7 (2019-09-19) Question by Private Notice – Response Page 22
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 23
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 23
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-04-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112375149/0777576370
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.