සිංහල தமிழ் English
Medium_hakeem-a6a195ca87b460b94bbcc4334d097cb9

ரஊப் ஹக்கீம்

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) Also a member of coalition - UNFGG, கண்டி மாவட்டம்

112375149/0777576370 [email protected]

சுருக்கம்

#32

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

232

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 23
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
273-14 (2019-08-23) Written Question- Response Page 12
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
273-14 (2019-08-23) Written Question- Response Page 15
273-14 (2019-08-23) Written Question- Response Page 19
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-04-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112375149/0777576370
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.