සිංහල தமிழ் English
Medium_jayaratne-68edd1d8b8d1009492d44d291548ea93

பிரியங்கர ஜயரத்ன

இராஜாங்க அமைச்சர் - Indigenous Medicine

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, புத்தளம் மாவட்டம்

0322263445/0322263345

சுருக்கம்

#205

மொத்த தரவரிசை

#72

கட்சி தரவரிசை

52

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
257-12 (2017-11-30) Written Question Page 19
257-12 (2017-11-30) Written Question Page 14
257-4 (2017-11-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 70
251-10 (2017-04-05) Petitions
Page 6
250-3 (2017-01-25) Petitions
Page 8
249-13 (2016-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
248-4 (2016-11-15) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
248-4 (2016-11-15) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
248-4 (2016-11-15) Written Question- Response Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-09-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: NIBM Dip
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0322263445/0322263345
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.