සිංහල தமிழ் English
Medium_priyantha-ee541969ab86535fa45f87da7481d600

அசோக்க பிரியந்த

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, புத்தளம் மாவட்டம்

0777625238 / 032-7200222

சுருக்கம்

#123

மொத்த தரவரிசை

#54

கட்சி தரவரிசை

163

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-13 (2019-08-22) Written Question Page 15
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 17
271-13 (2019-06-07) Written Question - Supplementary Question Page 15
271-13 (2019-06-07) Written Question Page 14
271-13 (2019-06-07) Written Question - Supplementary Question Page 16
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question Page 20
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question Page 20
271-7 (2019-05-21) Written Question Page 19
271-5 (2019-05-09) Written Question - Supplementary Question Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1979-05-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Halawatha Dhammaloka Vidyalaya
School 2: St. Zavior College, Marawila
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0777625238 / 032-7200222
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.