සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando-eaf11789139e32da3651d765da44f7c1

அருந்திக பெர்னான்டோ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, புத்தளம் மாவட்டம்

312265404 / 31 371 8646 / 31 226 1140

சுருக்கம்

#148

மொத்த தரவரிசை

#40

கட்சி தரவரிசை

52

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-7 (2019-09-19) Expunged Statement
Page 46
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
274-7 (2019-09-19) Expunged Statement
Page 46
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
273-13 (2019-08-22) Point of Order - Other
Page 47
273-10 (2019-08-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
273-3 (2019-07-25) Point of Order- Technical/Procedural
Page 71
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 91
272-4 (2019-06-21) Point of Order - Other
Page 86

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 312265404 / 31 371 8646 / 31 226 1140
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.