සිංහල தமிழ் English
Medium_nirmalanathan-4d9b6c08985a49dda89e1f265b9f05bd

இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, வன்னி மாவட்டம்

112360582

சுருக்கம்

#28

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

238

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 13
274-9 (2019-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 17
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Question Page 10
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 12
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Question Page 10
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 12
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-11-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 112360582
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.