සිංහල தமிழ் English
Medium_cassim-b61386261e9f1ade004be816d16f369b

பைஸால் காசிம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) Also a member of coalition - UNFGG, அம்பாரை மாவட்டம்

0672251151/0112695601/0777 353501

சுருக்கம்

#153

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

97

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 83
274-1 (2019-09-03) Written Question- Response Page 81
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 83
274-1 (2019-09-03) Written Question- Response Page 81
272-10 (2019-07-12) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 52
271-4 (2019-05-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 49
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 99
269-7 (2019-03-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
269-7 (2019-03-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-09-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0672251151/0112695601/0777 353501
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.