සිංහල தமிழ் English
Medium_atukorale-5f21657aea2c7a3e23b6653b4dedba1d

தலதா அதுகோரல

அமைச்சர் - நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0452274287 / 0112820074 / 0714734540

சுருக்கம்

#94

மொத்த தரவரிசை

#39

கட்சி தரவரிசை

155

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
269-7 (2019-03-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
269-7 (2019-03-12) Written Question- Response Page 6
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 113
268-6 (2019-02-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 83
268-5 (2019-02-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
268-5 (2019-02-20) Written Question- Response Page 12
268-5 (2019-02-20) Oral Contribution Page 14
268-5 (2019-02-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
268-2 (2019-02-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-05-30
பாலினம்: பெண்
Profession: Lawyer
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Brother: Gamini Athukorale(late minister )
கல்வி
School: R/Ferguson High School, Rathnapura
School 2: St. Bishops college
School 3: museus College
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0452274287 / 0112820074 / 0714734540
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.