සිංහල தமிழ் English
Medium_navinne-2fc048ffdc2ef153bc67feb5dba85a11

எஸ்.பீ. நாவின்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, குருநாகல் மாவட்டம்

0372267383/0112667575

சுருக்கம்

#194

மொத்த தரவரிசை

#75

கட்சி தரவரிசை

48

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 40
263-6 (2018-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
263-6 (2018-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
263-6 (2018-09-19) Written Question- Response Page 10
261-9 (2018-07-04) Petitions
Page 7
259-6 (2018-03-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
259-6 (2018-03-21) Written Question- Response Page 10
257-8 (2017-11-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
257-8 (2017-11-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
257-8 (2017-11-25) Written Question- Response Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1946-02-24
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Maliyadewa Vidyalaya, Kurunegala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0372267383/0112667575
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.