සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-fff48b680945d8b0a2c4b4e9f72ff315

மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ

பிரதம மந்திரி - Finance, Economic and Policy Planning, Buddhasasana, Cultural Affairs, Religious Affairs, Urban Development, Water Supply, and Housing

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

சுருக்கம்

#146

மொத்த தரவரிசை

#39

கட்சி தரவரிசை

70

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 7
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 9
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 9
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 33
273-7 (2019-08-06) Oral Contribution Page 34
273-6 (2019-08-01) Question by Private Notice Page 5
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 11
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 34
273-2 (2019-07-24) Question by Private Notice Page 23
273-1 (2019-07-23) Oral Contribution Page 102

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1945-11-18
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: D.A Rajapaksa, Sons: Namal, Brother: Chamal
கல்வி
School: Richmond College, Galle, Nalanda College, Colombo
School 2: Thurstan College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.