සිංහල தமிழ் English
Medium_wijewardene-a0a4a4561bc08ef413dab2d6e85dae5b

ருவன் விஜேவர்தன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

0112489895/0112552817

சுருக்கம்

#134

மொத்த தரவரிசை

#57

கட்சி தரவரிசை

143

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 15
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 15
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 12
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 23
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-08-04
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Maternal great grandfather: D.S Senanayake, J.R. Jayewardene (a nephew of), Ranil Wickremesinghe (a cousin of)
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
Undergraduate: University of Sussex, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112489895/0112552817
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.