සිංහල தமிழ் English
Medium_lanza-9ae4235dbef78e80d000d743cfaae5e6

நிமல் லான்சா

பிரதி அமைச்சர் - Community Empowerment and Estate Infrastructure Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

77 77 69 228 / 031-3315000

சுருக்கம்

#131

மொத்த தரவரிசை

#35

கட்சி தரவரிசை

175

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 7
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 46
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 44
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 46
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 44
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-10-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 77 77 69 228 / 031-3315000
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.