සිංහල தமிழ் English
Medium_amaratunga-ca0e34f75c31eecf2bde82b5d6013295

ஜோன் அமரதுங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

2367147/2686350

சுருக்கம்

#109

மொத்த தரவரிசை

#44

கட்சி தரவரிசை

129

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 18
274-9 (2019-10-08) Oral Contribution Page 7
274-9 (2019-10-08) Oral Contribution Page 6
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-1 (2019-09-03) Written Question- Response Page 96
274-1 (2019-09-03) Written Question- Response Page 96
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 12
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 12
272-7 (2019-07-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1940-05-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: De Mazenod College, Kandana
School 2: St. Joseph's College, Maradana
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 2367147/2686350
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.