සිංහල தமிழ் English
Medium_alagiyawanna-3bacf37572295da451462030acd15c56

லசந்த அலகியவன்ன

இராஜாங்க அமைச்சர் - Public Management and Accounting

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

0332282400/002968064

சுருக்கம்

#50

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

161

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 40
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 7
270-18 (2019-04-04) Oral Contribution Page 5
270-18 (2019-04-04) Petitions
Page 6
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-10-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Nittambuwa Sri Sangabodhi Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0332282400/002968064
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.