සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanayaka-6a4dca993eccdbaf688f796f4b1f3b89

ரன்ஜன் ராமநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

112778533 / 0773624927

சுருக்கம்

#74

மொத்த தரவரிசை

#32

கட்சி தரவரிசை

174

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 24
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 42
275-5 (2020-01-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 47
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 39
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 43
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 42
275-5 (2020-01-21) Point of Order - Other
Page 44
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 39
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 43
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-11-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Maristella College, Negambo
Undergraduate: Ceylon Hotel School - Restuarant and Bar Management Diploma
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112778533 / 0773624927
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.