සිංහල தமிழ் English
Medium_senarathne-0ad6c8bd51a93f1bcf40a2faa59f31fd

சதுர சேனாரத்ன

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

ஜனநாயக தேசிய முன்னணி (DNM) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

033 2 226499 / 0775461212 [email protected]

சுருக்கம்

#215

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

11

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 123
251-3 (2017-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 98
249-11 (2016-12-01) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
249-4 (2016-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100
245-14 (2016-08-26) Oral Contribution Page 48
241-10 (2015-12-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
241-7 (2015-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
241-6 (2015-12-09) Point of Order - Other
Page 76
241-6 (2015-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1982-02-20
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Rajitha Senaratna
கல்வி
School: Ananda College, Colombo
Undergraduate: University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 ஜனநாயக தேசிய முன்னணி (DNM), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 033 2 226499 / 0775461212
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.