සිංහල தமிழ் English
Medium_jayaratne-68edd1d8b8d1009492d44d291548ea93

பிரியங்கர ஜயரத்ன

இராஜாங்க அமைச்சர் - Indigenous Medicine

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, புத்தளம் மாவட்டம்

0322263445/0322263345

சுருக்கம்

#205

மொத்த தரவரிசை

#72

கட்சி தரவரிசை

52

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 42
272-6 (2019-06-28) Point of Order- Technical/Procedural Page 21
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 33
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
269-2 (2019-03-06) Written Question Page 16
261-9 (2018-07-04) Petitions
Page 7
261-6 (2018-06-21) Petitions
Page 7
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-09-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: NIBM Dip
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0322263445/0322263345
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.