සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando-c1b3b931912e327a0fe3b2276a8ac496

ஜோன்ஸ்டன் பர்னாந்து

அமைச்சர் - Roads and Highways,Ports and Shipping

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

0372236608/0372229729

சுருக்கம்

#204

மொத்த தரவரிசை

#71

கட்சி தரவரிசை

77

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 17
275-5 (2020-01-21) Written Question- Response Page 14
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 7
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 8
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 8
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 7
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 6
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 5

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-05-12
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father (Mayor)/ Son - Johan F(PC)
கல்வி
School: St. Anne's College, Kurunegala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0372236608/0372229729
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.