සිංහල தமிழ் English
Medium_viraj-e550adf108c0d7a948843ea061f461bd

அகில விராஜ் காரியவசம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, குருநாகல் மாவட்டம்

0372284244/0372282444 [email protected]

சுருக்கம்

#34

மொத்த தரவரிசை

#14

கட்சி தரவரிசை

481

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 42
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 36
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 42
273-11 (2019-08-20) Written Question- Response Page 35
273-11 (2019-08-20) Written Question- Response Page 41
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 36
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
273-7 (2019-08-06) Written Question- Response Page 11
273-7 (2019-08-06) Written Question- Response Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-05-23
பாலினம்: ஆண்
Profession: Lawyer
கல்வி
School: Kuliyapitiya Madya Maha Vidyalaya, Kuliyapitiya
Undergraduate: B.A. , University of Colombo
Postgraduate: LLB, Open University of Sri Lanka
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0372284244/0372282444
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.