සිංහල தமிழ் English
Medium_devananda-a88219cc49079df3aa3d4a7ff0be8762

டக்ளஸ் தேவானந்தா

அமைச்சர் - Fisheries and Aquatic Resources

Icon_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி (EPDP), யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

112503467

சுருக்கம்

#6

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

510

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-11-10
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Member of Sri Lanka Communist Party/ Uncle: a leading trade unionist
கல்வி
School: Jaffna Central College, Jaffna
School 2: Colomba Hindu College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி (EPDP),
தொடர்பு
Telephone: 112503467
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.