සිංහල தமிழ் English
Medium_sridharan-9d06928f6423a2720087df3ad3152813

எஸ். சிறீதரன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

சுருக்கம்

#9

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

232

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
273-14 (2019-08-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
273-14 (2019-08-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
273-12 (2019-08-21) Written Question Page 23
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question Page 24
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-12-08
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: KN/Ramanadapuram West GTMS, Allipitty Parashakthi Vidyasalai/Jaffna
School 2: KN/Vaddakachchi Central College, Killinochchi, Kilinochchi Hindu College, Jaffna Hindu College
Undergraduate: University of Jaffna,
Postgraduate: MED, NIEA
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Post Graduate Diploma Educatioon, NIEA, Diploma in Educcation Managemnet
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.