සිංහල தமிழ் English
Medium_sf10512-d11ecfe7aa6501cc6af9724e7630a803

சரத் பொன்சேகா

அமைச்சர் - வலுவாதார அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் பிரதேச அபிவிருத்தி

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

சுருக்கம்

#104

மொத்த தரவரிசை

#42

கட்சி தரவரிசை

106

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 14
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
270-12 (2019-03-27) Priviledges
Page 14
270-12 (2019-03-27) Oral Contribution Page 12
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
270-11 (2019-03-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 47
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
270-1 (2019-03-13) Point of Order - Other
Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-12-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Madawalalanda Maha Vidyalaya (1955–1957, ) Dharmasoka College, Ambalangoda (1958–1965)
School 2: Ananda College, Colombo (1966–1969)
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.