සිංහල தமிழ் English
Medium_musthapha-f2d25ad146dfc3fec0a65446bd469a1c

பைஸர் முஸ்தபா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0522223092/2301357

சுருக்கம்

#63

மொத்த தரவரிசை

#11

கட்சி தரவரிசை

253

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 68
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
270-1 (2019-03-13) Point of Order- Technical/Procedural
Page 73
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 87
267-8 (2019-01-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
263-10 (2018-10-10) Oral Contribution Page 25
263-10 (2018-10-10) Question by Private Notice – Response Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1943-07-20
பாலினம்: ஆண்
Profession: Lawyer
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate: Master of Law (LLM), University of Aberdeen, U.K.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0522223092/2301357
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.