සිංහල தமிழ் English
Medium_suwaminathan-a6e89656f75dec2654dbd09d4a13509d

டி.எம். சுவாமிநாதன்

அமைச்சர் - மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

0112334043/0112884959

சுருக்கம்

#116

மொத்த தரவரிசை

#48

கட்சி தரவரிசை

118

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 26
263-11 (2018-10-11) Written Question- Response Page 21
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
263-1 (2018-09-04) Written Question- Response Page 86
263-1 (2018-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 87
263-1 (2018-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 87
261-9 (2018-07-04) Question by Private Notice – Response Page 26
260-7 (2018-05-24) Question by Private Notice – Response Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1945-04-30
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: (Executive Council of Ceylon and Legislative Council of Ceylon) & Grandson of S Pararajasingam(mother: daughter of S. Pararajasingam (member of Senate of Ceylon) )
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112334043/0112884959
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.