සිංහල தமிழ் English
Medium_samarasinghe-3b7bee02a6de4dfa47692cbe1bef0f85

மஹிந்த சமரசிங்ஹ

இராஜாங்க அமைச்சர் - Public Administration and Internal Affairs

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0342247251/0112584722 [email protected]

சுருக்கம்

#91

மொத்த தரவரிசை

#23

கட்சி தரவரிசை

77

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 33
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
270-1 (2019-03-13) Point of Order- Technical/Procedural
Page 24
267-8 (2019-01-25) Oral Contribution Page 22
263-8 (2018-09-21) Written Question- Response Page 14
263-8 (2018-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
263-8 (2018-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-01-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: La Trobe University Melbouene
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0342247251/0112584722
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.