සිංහල தமிழ் English
Medium_3281

Mohamadu Nazeer

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

சுருக்கம்

#198

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

18

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 87
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 87
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
271-7 (2019-05-21) Written Question Page 15
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC), UNFGG,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.