සිංහල தமிழ் English
Medium_ismail

S. M. Mohamed Ismail

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

சுருக்கம்

#225

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

4

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 54
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
261-4 (2018-06-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC), UNFGG,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.