සිංහල தமிழ் English
Medium_mel-0e1a980e8c955d8238ef3f77f0973ef0

சிரினால் டி மெல்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

0112865430 / 0112614283 [email protected]

சுருக்கம்

#231

மொத்த தரவரிசை

#87

கட்சி தரவரிசை

6

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

0

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-17 (2019-04-03) Petitions
Page 6
268-4 (2019-02-08) Petitions
Page 6
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
251-9 (2017-04-04) Petitions
Page 9
247-6 (2016-10-25) Petitions
Page 10
243-5 (2016-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 44

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1941-06-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Dharmaraja Vidyalaya, Mape, Piliyandala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112865430 / 0112614283
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.