සිංහල தமிழ் English
Medium_bathiudin-110327644a8b5754478abad45b792995

றிஷாட் பதியுதீன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC) Also a member of coalition - UNFGG, வன்னி மாவட்டம்

112503889 / 0777487504

சுருக்கம்

#52

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

188

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 13
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 30
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 10
274-9 (2019-10-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 15
274-9 (2019-10-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 14
274-3 (2019-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
274-3 (2019-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 92
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 92

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-11-27
பாலினம்: ஆண்
Profession: Engineer
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Rifkan Bathiudeen(brother) Nothern Provincial Council
கல்வி
School: Al Mina Maha Vidyalaya
School 2: Zaheera College, Colombo 10
Undergraduate: Civil Engineering, National Diploma in Technology, University of Moratuwa
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112503889 / 0777487504
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.