සිංහල தமிழ் English
Medium_images-79c39043a4e39964cb0d0e348589c423-528650c5f6e0d4b7371b175e6e43f2a5

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය

72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 7

Summary

21

Times

No. of Individual MP Contributions

2

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.