සිංහල தமிழ் English
Medium_marspana-4b347e951a6c5e6464085ae571e75ab1

திலக் மாரபன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

0770352116/ 0112853397

சுருக்கம்

#178

மொத்த தரவரிசை

#72

கட்சி தரவரிசை

81

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
269-3 (2019-03-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
269-3 (2019-03-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
269-3 (2019-03-07) Written Question- Response Page 10
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 17
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 14
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 109
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' College, Mt. Lavinia
Undergraduate: Has a law degree , university unknown
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0770352116/ 0112853397
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.