සිංහල தமிழ் English
Medium_gamlath-02c1163af07026e629e5a735ef6924ca

சிறிபால கம்லத்

பிரதி அமைச்சர்

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, பொலநறுவை மாவட்டம்

0272246361 / 0272245369 / 077811420

சுருக்கம்

#233

மொத்த தரவரிசை

#87

கட்சி தரவரிசை

1

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

No data available

 

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1952-07-18
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Gam Sabha Member
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0272246361 / 0272245369 / 077811420
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.