සිංහල தமிழ் English
Medium_senaratne-444a7442dc8a98aa4c3ff45bd70d8e33

ராஜித சேனாரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

ஜனநாயக தேசிய முன்னணி (DNM) Also a member of coalition - UNFGG, களுத்துரை மாவட்டம்

342229795 [email protected]

சுருக்கம்

#25

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

385

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 18
274-6 (2019-09-18) Written Question- Response Page 25
274-6 (2019-09-18) Written Question- Response Page 25
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 8
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
273-12 (2019-08-21) Oral Contribution Page 54
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-05-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Nalanda College,Colombo
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate: University of Peradeniya,MBBS
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 ஜனநாயக தேசிய முன்னணி (DNM), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 342229795
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.