සිංහල தமிழ் English
Medium_nishantha-00c7a4cae961ed1c835298634afa3763

பியல் நிஷாந்த டி சில்வா

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, களுத்துரை மாவட்டம்

342270540 [email protected]

சுருக்கம்

#187

மொத்த தரவரிசை

#61

கட்சி தரவரிசை

63

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 81
271-3 (2019-05-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
270-11 (2019-03-26) Point of Order - Other
Page 38
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
270-6 (2019-03-19) Point of Order - Other
Page 49
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 103
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
267-2 (2019-01-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53
267-2 (2019-01-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-06-30
பாலினம்: ஆண்
Profession: Teacher
கல்வி
School: K/Kaluwamodara Primary School, Aluthgama
School 2: Aluthgama National School
Undergraduate: Teaching course, distance learning from Ministry of education
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 342270540
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.