සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramanayaka-46f505f5005af2794566d64bec095420

விதுற விக்கிரமநாயக்க

இராஜாங்க அமைச்சர் - Agriculture

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, களுத்துரை மாவட்டம்

0342264477/0342264654 [email protected]

சுருக்கம்

#212

மொத்த தரவரிசை

#76

கட்சி தரவரிசை

38

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 30
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question Page 19
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question Page 19
272-3 (2019-06-20) Written Question Page 17
270-16 (2019-04-02) Petitions
Page 6
269-3 (2019-03-07) Written Question - Supplementary Question Page 20
269-3 (2019-03-07) Written Question - Supplementary Question Page 20
269-3 (2019-03-07) Written Question Page 19
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 45
253-8 (2017-07-28) Written Question - Supplementary Question Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-06-11
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Rathnasiri Wickramanayake, former Prime Minister
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Agriculture, BSC University of Philipinnes
Postgraduate: Philipinnes, VITARICH corporation, Consultant / Consutant, Intl Institute of Rural Construction,
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0342264477/0342264654
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.