සිංහල தமிழ் English
Medium_senathirajah-09cf9cf276799d0d27cede11002af537

மாவை. சோ. சேனாதிராசா

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

0112384904/0212228269

சுருக்கம்

#113

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
262-10 (2018-08-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 111
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 42
259-3 (2018-03-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
259-3 (2018-03-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
259-3 (2018-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
259-2 (2018-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
256-6 (2017-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
249-19 (2016-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
249-17 (2016-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1942-10-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0112384904/0212228269
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.