සිංහල தமிழ் English
Medium_samarawikrama-067b4cfd36020cea7a2bd55783c2d48f

மலிக் சமரவிக்கிரம

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

112559333 / 0777718816

சுருக்கம்

#121

மொத்த தரவரிசை

#52

கட்சி தரவரிசை

138

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 13
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18
272-8 (2019-07-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 71
272-8 (2019-07-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 70
272-3 (2019-06-20) Written Question- Response Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1949-03-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Institute of Chartered Management Accountants (FCMA) London.
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112559333 / 0777718816
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.