සිංහල தமிழ் English
Medium_sarvanapavan-32b7b4533169136d3e688325e98f5712

ஈ. சரவணபவன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

0213215292/0113443135

சுருக்கம்

#93

மொத்த தரவரிசை

#8

கட்சி தரவரிசை

53

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
258-5 (2018-02-19) Priviledges
Page 23
257-18 (2017-12-09) Point of Order - Other
Page 55
257-18 (2017-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
257-6 (2017-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-12-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0213215292/0113443135
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.